ทำบุญเสริมดวง ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด

ปีใหม่แล้วใครที่ต้องการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ปีใหม่ไปทำบุญเสริมดวงปีเกิด ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลให้กับชีวิตและเริ่มต้นสิ่งใหม่ เราเก็บเอามาฝากสำหรับการทำบุญเสริมดวงชะตา ไหว้พระธาตุประจำปีเกิดตาม 12 ปีนักษัตร ต้องไปกราบไหว้บูชาพระธาตุตามปีเปิดที่ไหนกันบ้าง

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีชวด (หนู) พระธาตุศรีจอมทอง จ. เชียงใหม่

http://movetrip.com/wp-content/uploads/2016/01/พระธาตุศรีจอมทอง-จ.เชียงใหม่.jpg

วัดพระธาตุศรีจอมทองวิหาร ตั้งอยู่ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระทักษิณโมลีธาตุ พระธาตุส่วนที่เป็นพระเศียรเบื้องขวา โดยพระธาตุได้ถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้นซึ่งตั้งอยู่ภายในวิหารจตุรมุข ผู้ที่เกิดปีชวด (หนู) ควรไปกราบไหว้พระธาตุศรีจอมทอง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุศรีจอมทอง

นะโมพุทธายะ นะมามิ ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ กิตฺติมันตัง มะโนหะลัง อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ อังคะวะหะเย ปุเรระมะเน โกวิลา ลัคฺคะปัพพะตา สะหิเหมะคูหา คัพฺเภ ทักขิณะโมลี ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะทาฯ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีฉลู (วัว) พระธาตุลำปางหลวง จ. ลำปาง

http://movetrip.com/wp-content/uploads/2016/01/วัดพระธาตุลำปางหลวง-จ.-ลำปาง.jpg

วัดพระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ในตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามและสมบูรณ์แบบ ภายนอกมีบันไดนาคเป็นทางเดินไปสู่ซุ้มประตูโขง และวิหารหลวง ส่วนภายในเป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุลำปางหลวง ผู้ที่เกิดปีฉลู (วัว) ควรไปกราบไหว้บูชา พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุลำปางหลวง

ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง ปะติฏฐาสัมภะ กัปปะปุเร เทเวนะคุตตา อุตตะราภิทัย ยานะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีขาล (เสือ) พระธาตุช่อแฮ จ. แพร่

http://movetrip.com/wp-content/uploads/2016/01/วัดพระธาตุช่อแฮ-จ.-แพร่.jpg

วัดพระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่ในตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุช่อแฮเป็นวัดเก่าแก่ ถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวแพร่มาแต่โบราณ พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดีย์บรรจุพระเกศาและพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องพระธาตุมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะแบบเชียงแสน ผู้ที่เกิดปีขาล (เสือ) ควรไปกราบไหว้บูชา พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุช่อแฮ

โกเสยัง ธะชัคคะ ปัพพะเต พุทธะธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสันเนนะ อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีเถาะ (กระต่าย) พระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง จ. น่าน

วัดพระธาตุแช่แห้ง ตั้งอยู่ในอำเภอพูเพียง จังหวัดน่าน องค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเชาลูกเตี้ยๆ มีสีทองเปล่งปลั่ง มองเห็นได้อย่างเด่นชัด องค์พระเจดีย์ถูกสร้างแบบล้านนาไทย ผู้ที่เกิดปีเถาะ (กระต่าย) ควรไปกราบไหว้บูชา พระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุแช่แห้ง

ยาปายาตุภูตา อะตุรานุภาวะจีรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปัฏฐานะปุระ เทเวนะคุตตา วะระพุทธาตุจิรัง อะหังวันทามิ ตังชินะธาตุง เสตะฐานะ อะหังวันทามิ ทูระโตฯ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะโรง (งูใหญ่) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ. เชียงใหม่

วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในตำบลพระสิงห์ บริเวณคูเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานอยู่ในวิหารลายคำ เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) ควรไปกราบไหว้บูชา วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

อิติปะวะระสิหิงโต อุตตมะยะโสปิ เตโช ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร อุปาโท สะกาละพุทธะ สาสะธัง โชตะยันโตวะ ทีโป สุระนะเรหิ มะหิโต ธะระมาโนยะ พุทโธติ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเส็ง (งูเล็ก) เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามหาวิหาร จ. เชียงใหม่

เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร

วัดโพธารามมหาวิหาร เดิมชื่อวัดเจดีย์เจ็ดยอด ตั้งอยู่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น แบบเดียวกับเจดีย์พุทธคยาในประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของโลกในการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ปีมะเส็ง (งูเล็ก) ควรไปกราบไหว้บูชา เจดีย์ศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามหาวิหาร เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุเจดีย์มหาโพธิ์พุทธคยา

ปฐมัง โพธิปัลลังกัง ทุติยัง อนิมมิสสะกัง ตะติยัง จังกะมะเสฏฐัง จตุตถัง ระตะนะฆะรังปัณจะมัง อะชะปาละนิโครธังฉัฏฐัง ราชายะตะนัง สัตตะมัง มุจจะลินทัง อะหัง วันทามิ ทูระโต

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะเมีย (ม้า) พระบรมธาตุ จ. ตาก

พระบรมธาตุ จ.ตาก

วัดพระบรมธาตุ ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก สำหรับผู้ที่เกิดปีมะเมีย (ม้า) ควรเดินทางไปกราบไหว้พระบรมธาตุเมืองตาก เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง เนื่องจากได้มีการจำลองแบบมาจากพระธาตุชเวดากองที่ประเทศพม่าซึ่งเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะเมีย พระบรมธาตุเจดีย์จึงเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุ ในปลายเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน จะมีงานพิธีสมโภชและสักการะพระบรมธาตุ คือ งานประเพณีขึ้นพระธาตุเดือนเก้า ซึ่งจัดชึ้นในทุกปี

คำบูชาพระบรมธาตุเจดีย์ชเวดากอง

ชัมพูทีเป วะระฐาเน สิงคุตตะเร มะโนรัมเม สัตตะระตะนะ ปะฐะมัง กะกุสันธัง สุวัณณะทัณฑัง ธาตุโย ฐัสสะติ ทุติยัง โกนาคะมะนัง ธัมมะกะระณัง ธาตุโย ฐัสสะติ ตะติยังปิ กัสสะปัง พุทธะจีระรัง ธาตุโย ฐัสสะติ จะตุตถัง โคตะมะ อัฏฐะเกสะ ธาตุโย ฐัสสะติ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีมะแม (แพะ) พระธาตุดอยสุเทพ จ. เชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่

พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งถูกบรรจุไว้ใต้พระธาตุเจดีย์ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของเมืองเชียงใหม่ที่ให้ผู้คนหลั่งไหลมากราบไหว้บูชาขอพรพระธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุดอยสุเทพ

สุวัณณะเจติยัง เก สะวะระมัตถะลุงคัง วิรัญญะธาตุง สุเทวะนามะกัง นะระเทเวหิ สัพพะปูชิตัง อะหังวันทามิ สัพพะทา

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีวอก (ลิง) พระธาตุพนม จ. นครพนม

พระธาตุพนม จ. นครพนม

พระธาตุพนม ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองนครพนม 52 กิโลเมตร ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของภาคอีสาน ภายในบรรจุพระอุงรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า องค์พระเจดีย์เป็นเจดีย์ทรงบัวเหลี่ยม ก่อด้วยอิฐมีลวดลายจำหลักลงไปในแผ่นอิฐ มีซุ้มคั่นด้านละซุ้ม ซ้อนกัน 3 ชั้น ลดหลั่นกันลงมาอย่างวิจิตรงดงาม ผู้ที่เกิดปีวอก (ลิง) ควรไปกราบไหว้บูชา พระธาตุพนม เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุพนม

ปุริมายะ ทักขิณายะ ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ ทิสายะ กะปะณะสิริส สะมิง ปัพพะเต กัสสะเปนะ ฐาปิตัง พุทธะอุรังคะธาตุง สิระสา นะ มามิ เสตะฉัตตัง สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง ปะณีตัง พุทธะอุรังคะเจติยัง อะหัง วันทามิ สัพพะทา

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีระกา (ไก่) พระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย จ. ลำพูน

พระธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลำพูน เป็นสถานที่สำคัญอันศักดิ์สิทธิ์ของภาคเหนือและชาวลำพูน พระธาตุหริภุญชัย เป็นสถานที่ประดิษฐาน พระสุวรรณเจดีย์ เจดีย์ยุคแรกในศิลปะหริภุญชัย เจดีย์เก่าแก่ทรงปราสาทห้ายอด ภายในบรรจุพระบรมธาตุกระหม่อม ธาตุกระดูก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และธาตุย่อยอีกเต็มบาตรหนึ่ง ในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีงานประเพณีสรงน้ำ พระธาตุหริภุญชัย ผู้ที่เกิดปีระกา (ไก่) พระควรไปกราบไหว้บูชา พระธาตุหริภุญชัย เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุหริภุญชัย

สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐังวะระ โมลีธาตุรัง อุฬเสฏฐัง สะหะอังคุละผัฏฐัง กัจจายะโน นามิตปัตตะ ปุรังสิเนนะ เมยหัง ปะนะนามิธาตุง สิระสา นะมามิ อะหังวันทามิ ทูระโตฯ

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีจอ (หมา) พระธาตุวัดเกตการาม จ. เชียงใหม่

พระธาตุวัดเกตการาม จ. เชียงใหม่

พระธาตุวัดเกตการาม ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้ที่เกิดปีปีจอ (หมา) ควรเดินทางไปกราบไหว้พระธาตุวัดเกตการาม เมืองเชียงใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง เนื่องจากพระเกศแก้วจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเจดีย์ที่บรรจุเครื่องทรงและพระเมาฬีของเจ้าชายสิทธัตถะ พระเจดีย์องค์นี้มนุษย์ไม่สามารถเดินทางไปถึงได้ จึงสามารถบูชาพระธาตุเจดีย์ที่วัดเกตการาม เชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อพ้องกันแทน

คำบูชาพระธาตุ

ตาวะติงสาปุเร รัมเม เกสา จุฬามณี สรีระปัพพะตา ปูชิตา สัพพะเทวานังตัง สิระสา ธาตุ มุตตะมังอะหัง วันทามิ สัพพะทา

ไหว้พระธาตุประจำปีเกิด ปีกุน (หมู) พระธาตุดอยตุง จ. เชียงราย

พระธาตุดอยตุง จ. เชียงราย

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บนดอยสูงในจังหวัดเชียงราย เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) และพระธาตุย่อย พระธาตุดอยตุงมีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงปราสาททอง มีอยู่ 2 องค์ เป็นที่เคารพสักการะของชาวล้านนาไทใหญ่ โดยจะมีงานนมัสการพระบรมธาตุดอยตุงในวันเพ็ญเดือน 3 ของทุกปี ผู้ที่เกิดปีกุน (หมู) พระควรไปกราบไหว้บูชา พระธาตุดอยตุง เป็นพระธาตุประจำปีเกิด เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตนเอง

คำบูชาพระธาตุดอยตุง

อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา กะกุสะนูระ โกนาคะมะนะ กัสสะปะ โคตะมะราชะคะเห จะระติปิณะฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา พุทธาเน อิมัสะมิง ปัพพะตาคิริ ปะทะกังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ ราชะคะเห อิมัสะมิง ฐาเนนะสิทิสิริ สุภปะวะรังมะคะโล ตะโมลากะถามุนิราชะ สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง อะหังวันทามิ สัพพะทานะตัง วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพทา

อานิสงส์ผลบุญจากทำบุญเสริมดวง กราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิด เชื่อกันว่าเป็นมงคลแก่ชีวิต และทำให้มีอายุมั่นขวัญยืน ดูเพิ่มเติมเคล็ดลับการตักบาตรเพื่อเสริมดวง เพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับชีวิต

ข้อมูล : tlcthai ,  ภาพจาก : Wikimedia, Internet